VBZV

Nieuws

Wil je meer lezen?

Voor dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van VBZV.

BTW vanaf 1/01/2022

Diegenen die de webinar VBZV ON TOUR volgden, weten dat vanaf 1 januari 2022 alle vormen van medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen aan een btw van 21%.

Vanaf 1 januari 2022 zijn alle vormen van medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen aan een btw van 21%. 
Er is een vrijstelling voorzien voor: 
 • Medische diensten/zorgen met therapeutisch doel 
 • Handelingen van coördinerende vpk hieraan verbonden 
 • Kleine ondernemingen (< €25.000 omzet per jaar) 
De zorgverstrekkers die willen genieten van deze regeling moeten een melding doen bij het btw-kantoor, een btw-nummer aanvragen en een aan de btw-regels aangepaste boekhouding voeren.

De medische verzorging verricht door zelfstandige verpleegkundigen in het kader van hun beroep is normaal van de btw vrijgesteld op grond van artikel 44, § 1, eerste lid, 1° (nieuw), van het Btw-Wetboek.

Als belangenbehartiger volgt VBZV dit dossier al langer dan vandaag op. Wij gingen dit najaar in overleg met de FOD Financiën en de btw-administratie om dit nauwgezet op te volgen. Er werden heel wat cases aangebracht en verduidelijkingen aangevraagd.

Het was lang wachten, maar eindelijk werd dan de definitieve circulaire gepubliceerd deze week. Het is een toelichting bij de langverwachte circulaire 2021/C/114 van 20 december 2021 betreffende de vrijstelling inzake de belasting inzake medische verzorging door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging.

Daarin staan een aantal zaken heel duidelijk bevestigd als vrijgesteld voor de thuisverpleging.
 • De thuiszorgprestaties die door verpleegkundigen worden verricht bij een patiënt na de hospitalisatie voor een met btw belaste niet-therapeutische ingreep of behandeling is belast (tenzij de nazorg kadert in de behandeling van complicaties die opgetreden zijn naar aanleiding van ingrepen of behandelingen met een louter niet-therapeutisch karakter). 
 • Zo is de nazorg van ingrepen of behandelingen met een louter esthetisch karakter (zonder enig therapeutisch of reconstructief doel) niet van de btw vrijgesteld, tenzij de nazorg kadert in de behandeling van complicaties die opgetreden zijn naar aanleiding van ingrepen of behandelingen met een louter esthetisch karakter. 
 • Bij twijfel over de toepassing van de vrijstelling zal de verpleegkundige aan de hand van het patiëntendossier en/of via bevraging van de patiënt/voorschrijvend arts dienen na te gaan of zijn/haar diensten betrekking hebben op ingrepen of behandelingen zonder therapeutisch doel. 

 • In het kader van de organisatie van de gezondheidszorg is de coördinerende verpleegkundige in de thuiszorg als essentieel beschouwd voor een kwalitatief hoogstaande zorg en bijgevolg vrijgesteld
 • De prestaties van een coördinerend verpleegkundige in een groepspraktijk die verantwoordelijk is voor de organisatie van de dienst wat de coördinatie, continuïteit, kwaliteit en evaluatie van de zorg betreft kunnen de vrijstelling genieten.

 • Ondersteuning door een thuisverpleegkundige in een huisartspraktijk is eveneens van de btw vrijgesteld voor zover het gaat om medische verzorging met een therapeutisch doel (bijvoorbeeld voorbereiding van het onderzoek door de arts, anamnese…). 

 • Voor het geven van (beroeps)opleiding kan de vrijstelling bedoeld in artikel 44, § 2, 4°, van het btw-wetboek worden toegepast indien aan de voorwaarden ervan is voldaan. 

 • Vergoeding voor stand-by / wachtvergoeding: Het forfaitair bedrag dat wordt toegekend aan de zorgverlener om louter stand-by te staan, zonder dat er een effectieve behandeling heeft plaatsgevonden, wordt aangemerkt als de tegenprestatie voor het beschikbaar zijn. Doordat de onderliggende handeling in dit geval een therapeutisch doel dient, is het forfaitair bedrag niet met btw belast, maar vrijgesteld. 

 • No show fee: In sommige gevallen kan de zorgverlener een vergoeding van de patiënt verkrijgen voor het niet tijdig annuleren van de afspraak. In principe moet het betaalde bedrag gezien worden als een vergoeding, die het gevolg is van schade die door de patiënt wordt veroorzaakt, die niet belast is met btw. 
Bron: Circulaire 2021/C/114 betreffende de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging verricht door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging

Omdat men zich bewust is van de relatief korte tijd tussen de publicatie van de circulaire en de inwerkingtreding van de wet, zijn wel al bepaalde toleranties bepaald begin december: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/toleranties-wijziging-medische-btw-vrijstellingen-vanaf-1-januari-2022

Griet Pelgrims, voorzitter van Vandelanotte Medici - partner van VBZV, geeft in een klein uurtje de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten mee. Wie kan nog genieten van een btw-vrijstelling en onder welke voorwaarden? Wanneer is medische verzorging therapeutisch, en wie gaat dit beoordelen? De algemene uiteenzetting kan u hier bekijken.

Eind januari zal er ook een specifieke webinar voor VBZV leden opgezet worden in samenwerking met Griet Pelgrims van Vandelanotte. Schrijf je in via onze website.

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag