Een nieuw KB: het uitvoeren van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde zorgverstrekkers

Menu

Op 4 mei 2020 werden twee nieuwe Koninklijke Besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De eerste betreft de opvordering van zorgprofessionals. Het tweede betreft de delegatie van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde zorgverstrekkers. Verpleegkunde of verpleeg-ON-kunde?

Op 4 mei 2020 werden twee nieuwe Koninklijke Besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De eerste betreft de opvordering van zorgprofessionals. Het tweede betreft de delegatie van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde zorgverstrekkers. Verpleegkunde of verpleeg-ON-kunde?

De beroepsverenigingen van verpleegkundigen vertegenwoordigen en verdedigen de belangen van de verpleegkundigen. Sedert 2013 hebben 46 verenigingen zich geleidelijk verzameld onder de koepel van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) om met één stem de noden van de beoefenaars kenbaar te maken. De AUVB-UGIB-AKVB en de verschillende andere verenigingen stellen zich sedert het begin van de corona-pandemie constructief op en hebben hun visies en opbouwende adviezen gegeven over het beheer van de crisis en over de noden van de beoefenaars die ze vertegenwoordigen, en dit in alle sectoren (Ziekenhuizen, WZC, Thuiszorg …). Het is dankzij de professionaliteit van alle verpleegkundigen dat de Corona-uitbraak beheersbaar is gebleven. Zij staan allemaal in de frontline. In onze laatste communicatie riepen we specifiek op voor een betere toekomst die perspectieven en garanties zou bieden aan onze zorgbeoefenaars. We formuleerden een aantal knelpunten en ook diverse voorstellen in functie van het waarborgen van de veiligheid van onze gezondheidsbeoefenaars, voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg voor de patiënten en voor de duurzame leefbaarheid van het gezondheidsstelsel. De snelle publicatie van twee Koninklijke Besluiten (KB over het opvorderen en KB over het delegeren) betreffende ons beroep, komt binnen de sector erg slecht over. We vragen ons af of deze KB’s echt zo snel gepubliceerd dienden te worden. Zelfs als sommige elementen van het KB betreffende de delegatie, omwille van de crisis in de geest te begrijpen en te rechtvaardigen kunnen zijn, verdienen ze toch de nodige toelichting, verduidelijking en bijsturing. De inhoud en uitvoering ervan zijn onduidelijk en verwarrend en zorgen voor veel onrust. De indruk wordt gewekt dat kennis gemakkelijk over te dragen is aan andere gezondheidswerkers. Nochtans tonen studies aan dat het sterftecijfer evenredig daalt met het aantal verpleegkundigen aan het bed van de patiënt en met hun opleidingsniveau.

We betreuren het proces en methodiek van de totstandkoming van het KB. Dit gaat ten koste van de geest van het KB namelijk de ondersteuning van verpleegkundigen in een uiterste noodsituatie in deze Coranacrisis en enkel bij tekorten waarbij terzelfdertijd aandacht is voor:

  • de garantie van de continuïteit en kwaliteit van de behandeling van de patiënten, bewoners of andere zorgvragers;
  • voldoende hoog opgeleide verpleegkundigen;
  • het waarborgen van de veiligheid en welzijn van alle verpleegkundigen;
  • het streven naar waardering en respect voor het verpleegkundig beroep.

We stellen vast dat na minimale concertatie van de koepelorganisatie naar aanleiding van ander overleg onze inbreng en adviezen niet meegenomen zijn in dit KB.

De maat is vol en we eisen om gehoord en erkend te worden. We eisen dat een structureel beleid op lange termijn wordt opgezet om na de crisis betere perspectieven te bieden voorbij het applaus.

Dit persbericht is geschreven namens de federale voorzitter en de voorzitters van de Nederlandstalige, de Franstalige en Duitstalige kamer van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) :

  • Dhr. Paul Sonkes – Algemeen Voorzitter AUVB-UGIB-AKVB
  • Dhr. Daniel Schuermans - Ondervoorzitter AUVB-UGIB-AKVB
  • Mevr. Hilde Driessens - Voorzitter van de Nederlandstalige kamer AUVB-UGIB-AKVB

persbericht AUVB 07/05

Sluiten