2 maatregelen ten gunste van de thuisverpleegkundigen tijdens de COVID-19-crisis

Menu

De COVID19-pandemie heeft verschillende gevolgen voor de thuisverpleging. De thuisverpleegkundigen moeten bijzondere beschermingsmaatregelen in acht nemen om zichzelf en hun patiënten te vrijwaren van besmetting. Om rekening te houden met die nieuwe COVID-19-context hebben we 2 maatregelen uitgewerkt, in overleg met de sector en de verzekeringsinstellingen, die van toepassing zijn tijdens de COVID-19-crisis

De COVID19-pandemie heeft verschillende gevolgen voor de thuisverpleging. De thuisverpleegkundigen moeten bijzondere beschermingsmaatregelen in acht nemen om zichzelf en hun patiënten te vrijwaren van besmetting. Om rekening te houden met die nieuwe COVID-19-context hebben we 2 maatregelen uitgewerkt, in overleg met de sector en de verzekeringsinstellingen, die van toepassing zijn tijdens de COVID-19-crisis

 1. verhoging van het honorarium en de terugbetaling voor bezoeken van een thuisverpleegkundige.
 2. opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts.

Verhoging van het honorarium en de terugbetaling voor bezoeken van een thuisverpleegkundige

Via een bijkomend bedrag kan de thuisverpleegkundige de kosten van het bijzonder beschermingsmateriaal dekken en de bijkomende tijd die nodig is om dat materiaal correct te gebruiken. 
VOOR WELKE VERSTREKKINGEN KUNT U HET BIJKOMEND BEDRAG FACTUREREN? 
De verpleegkundige kan het bijkomend bedrag aanrekenen wanneer hij de volgende verstrekkingen aanrekent: 
 • basisverstrekkingen
 • forfaitaire honoraria voor zwaar zorgafhankelijke patiënten (A, B et C) 
 • forfaitaire honoraria voor palliatieve patiënten (PA, PB, PC en PP). 
HOE HET BIJKOMEND BEDRAG AANREKENEN?
De verpleegkundige kan het bijkomend bedrag aanrekenen via een pseudocode, bij de basisverstrekking of het aangerekende forfait.  
 • 419252: van toepassing in aanvulling op een basisverstrekking / forfait  PP - Bedrag: 2,63 EUR
 • 419274: van toepassing in aanvulling op forfait A / forfait PA - Bedrag: 3,02 EUR
 • 419296: van toepassing in aanvulling op forfait B / forfait PB - Bedrag: 3,68 EUR
 • 419311: van toepassing in aanvulling op Forfait C / Forfait PC - Bedrag: 5,26 EUR
 • Gebruik de bestaande nomenclatuurcodes voor uw basisverstrekkingen of forfaitaire honoraria en voeg de overeenkomstige pseudocode toe wanneer u de verstrekking uitvoert.
 • Als u een getuigschrift van verstrekte hulp gebruikt, vermeld dan de correcte pseudocode op de lijn die volgt op uw basisverstrekking of forfaitair honorarium.
 • Als u een elektronisch facturatiebestand gebruikt, vermeld dan de verstrekking(en) met de toeslag(en) als laatste record(s) van de verzorgingsdag. Als betrekkelijke verstrekking (Z 17-18) moet u de nomenclatuurcode vermelden van de basisverstrekking of van het forfait waarbij de toeslag aangerekend is.
 • De bedragen zijn dezelfde voor de week en het weekend.
 • Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld).
 • Derdebetalersregeling is mogelijk.
 • De pseudocodes zijn niet meegenomen in de berekening van het dagplafond.
Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts.
Deze zorg bestaat uit:  
 • gerichte observatie van parameters (temperatuur, spierpijn, respiratoir, RR, enz.)
 • begeleiden van de patiënt bij preventieve maatregelen: gebruik van beschermingsmaterialen, quarantainemaatregelen, enz. 
 • begeleiding bij zuurstoftoediening (indien dat het geval is).
Een arts moet de zorg voorschrijven. In dringende gevallen kan dit een mondeling geformuleerd medisch voorschrift zijn, met schriftelijke bevestiging van de arts binnen de 6 maanden na de start van de zorg.
VOOR WELKE PATIËNTEN?

De patiënten moeten zich altijd in een COVID-19 gerelateerde situatie bevinden die verpleegkundige zorg vereist. Het kan gaan om patiënten:  
 • die (vermoedelijk) besmet zijn of geweest zijn met het COVID-19-virus en 
  • ziek worden op een plaats waar de maatregelen van toepassing zijn
  • teruggestuurd worden vanuit een triagepost of schakelzorgcentrum naar een plaats waar de maatregelen van toepassing zijn
  • na ontslag uit het ziekenhuis terugkeren naar een plaats waar de maatregelen van toepassing zijn.
 • bij wie het gebruikelijk zorgnetwerk is weggevallen door de COVID-19-maatregelen en waarbij de verpleegkundige regelmatig belangrijke parameters moet controleren en toezicht moet houden op de algemene gezondheidstoestand. 
HOE DEZE ZORG AANREKENEN? 
 • 419333: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, thuis Bedrag: 13,98 EUR 
 • 419355: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, thuis weekeind of feestdag Bedrag: 21,37 EUR 
 • 419370: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, hersteloord Bedrag: 13,98 EUR 
 • 419392: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats mindervaliden Bedrag: 13,98 EUR 
HOE HET VERPLEEGKUNDIG DOSSIER INVULLEN?
U moet: 
 • de COVID-19 gerelateerde problematiek documenteren in het verpleegdossier van de patiënt met onder meer de inhoud van het voorschrift  
 • die documentatie op eenvoudige vraag voorleggen aan de adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt of aan de bevoegde controlediensten.
 • minimum éénmaal per week rapporteren aan de behandelende arts. Dit kan in een patiëntenbespreking, telefonisch of elektronisch. De neerslag van die rapportering moet u in het verpleegdossier opneme
WELKE PRINCIPES MOET U RESPECTEREN OM DE VERSTREKKING ‘OPVOLGING EN TOEZICHT’ TE KUNNEN AANREKENEN? 
 • U mag deze zorg slechts eenmaal per verzorgingsdag attesteren,  als u minstens 1 bezoek aan de patiënt hebt afgelegd tijdens die dag. Hierbij mag u ook eenmaal per dag een basisverstrekking aanrekenen.
 • U mag deze zorg op dezelfde dag WEL cumuleren met: 
  • specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen
  • de pseudocode 418913 voor verstrekkingen bij de rechthebbende thuis of in zijn verblijfplaats in welbepaalde landelijk gelegen gemeenten. 
 • U mag deze zorg op dezelfde dag NIET cumuleren met: 
  • een zorgforfait A, B, C, PA, PB, PC of PP
  • andere technische verpleegkundige verstrekkingen 
  • verpleegkundige verstrekkingen verleend in het kader van een schakelzorgcentrum.
 • Enkel de volgende zorgverleners mogen deze zorg verlenen en aanrekenen: een gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, een vroedvrouw of een verpleegkundige met brevet.
 • Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld). 
 • U mag geen supplementen aan uw patiënten vragen. 
 • De pseudocodes zijn meegenomen in de berekening van het dagplafond.
WAAR KUNT U DE CODES GEBRUIKEN?
U kan de nieuwe pseudocodes aanrekenen in:  
 • de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens de week, het weekeind of op een feestdag 
 • een hersteloord
 • een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden.
U kan de nieuwe pseudocodes niet aanrekenen in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden. 
HOELANG KUNT U DEZE TOEPASSEN?
Dit zijn uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen. Ze zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020 tot zolang de COVID-19-crisis duurt (de einddatum is nog niet vastgesteld).  
Zorgverleners met vragen over de maatregelen van het RIZIV in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be.
Voor alle andere vragen betreffende de COVID-19-crisis : www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 8u tot 20u. 
Sluiten