Memorandum VBZV

Menu

Update naar aanleiding van de federale regeringsvorming september 2020

Update naar aanleiding van de federale regeringsvorming september 2020

VBZV heeft vorig jaar, naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019, een memorandum geschreven. We zijn hiermee destijds naar iedere politieke partij getrokken; persoonlijk gaan overhandigen en toelichten.
We hebben de afgelopen jaren actief en constructief meegewerkt in organisaties en overlegorganen met de overheid. 
Nu de onderhandelingen rond de vorming van een nieuwe regering zicht vertonen op een definitief resultaat, vonden wij dit moment geschikt om de hervormingen en oplossingen die wij voorstellen voor de sector, nog eens in de spots te zetten. Dit werd opnieuw persoonlijk toegelicht aan de voorzitter en/of gezondheidsexperten binnen de diverse partijen.
Lees het volledige memorandum na in de bijlage onderaan deze pagina.

Bouwt uw politieke partij mee aan een kwaliteitsvolle thuisverpleging?

Thuisverpleegkundigen zijn een onmisbare schakel in de eerstelijnsgezondheidszorg. De centrale rol die thuisverpleegkundigen opnemen in vele thuissituaties is waardevol. Vanuit hun expertise dragen zij bij aan een totaalzorg en welzijn voor de patiënt. VBZV vertegenwoordigt 3000 zelfstandige thuisverpleegkundigen en is hiermee veruit de grootste representatieve beroepsorganisatie voor deze sector. De organisatie werd opgericht in 1985. VBZV is actief binnen verschillende raden en commissies op federaal en gemeenschapsniveau. We staan in nauw contact met onze leden via bijscholingen, symposia, een eigen vaktijdschrift, nieuwsbrieven en dagelijks direct persoonlijk dienstbetoon. Door deze veelvuldige contacten verzamelen we veel informatie.

De noodzakelijke actiepunten, bouwstenen, van een kwaliteitsvolle thuisverpleging

Inzetten op de aantrekkelijkheid en erkenning van het verpleegkundig beroep en gelijkwaardige financiering voor de zelfstandige thuisverpleegkundige
We stellen vast dat onze financiering niet evenredig is met onze opleiding en verantwoordelijkheid in vergelijking met de andere vrije beroepen.
Ook de ongelijkheid betreffende de financiële stromen en inkomsten die de diensten met loontrekkenden kunnen krijgen via onder andere de Maribel middelen, moet bekeken worden. Zelfstandig verpleegkundigen hebben gedurende jaren geen indexering gekregen, daardoor is er een ongelijkheid gecreëerd tussen verpleegkundigen in dienstverband waarbij de lonen wel geïndexeerd zijn en zelfstandige verpleegkundigen.
Het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep heeft voor de zelfstandig thuisverpleegkundige weinig of niets voorzien.
VBZV vraagt meer erkenning en waardering voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen. We ijveren voor een evenwaardige behandeling van alle vrije beroepen, meer bepaald voor volgende vergoedingen: RIZIV sociaal statuut, bijscholings- en softwarepremie.
De federale regering heeft 600 miljoen vrijgemaakt voor structurele maatregelen in de federale zorgsector. Men verwijst altijd naar Cao’s, die alléén gericht zijn op loontrekkenden. Al het goede dat men vertelt en schrijft over de verpleegkundigen, is natuurlijk ook van toepassing op de zelfstandig verpleegkundigen. Het is alléén “het statuut” dat verschillend is.
De duizenden zelfstandige thuisverpleegkundigen zijn niet gevat in Cao’s die uitmonden in het IFIC-systeem. De sector thuisverpleging is niet gebaat bij een “scheeftrekking” van het verloningssysteem. 
Het gaat duidelijk over de herwaardering en gelijkwaardigheid van alle verpleegkundigen. Ook de zelfstandig thuisverpleegkundigen moeten krijgen wat ze verdienen.
Wat uitgewerkt is voor de loontrekkenden, zou ook in een “pact” voor de zelfstandige verpleegkundigen moeten uitgewerkt worden. Eventueel zouden er middelen van het zorgpersoneelsfonds moeten kunnen aangewend worden.
Onze sector wordt geconfronteerd met negatieve beeldvorming en vooroordelen. Een positieve en realistische beeldvorming dient gecreëerd te worden.
Op heden is er een natuurlijke uitstroom van verpleegkundigen door pensionering. Dit samen met het dalende aantal afstuderende studenten verpleegkunde en het vroegtijdig verlaten van het verpleegkundig beroep zorgt voor een alarmerend tekort aan verpleegkundigen, ook in de thuisverpleging. De veranderingen in het zorglandschap creëren echter nieuwe vacatures waardoor een dreigend tekort aan thuisverpleegkundigen reëel is.
Thuisverpleegkundige als belangrijke schakel in de eerstelijnsgezondheidszorg
Thuisverpleegkundigen vormen een belangrijke schakel binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Ze verdienen hiervoor erkenning en waardering. Dit op verschillende domeinen:
  • Thuisverpleegkundige als casemanager
  • Thuisverpleegkundige is contactpersoon met tweedelijnsgezondheidszorg
  • Multidisciplinaire samenwerkingen
Budget vrijmaken voor innovatie in de thuisverpleging
De gezondheidszorg is ten volle in ontwikkeling. Overal worden innovatieve projecten opgestart en geëxploreerd over wat mogelijk is. Doordat de thuisverpleegkundigen vergoed worden aan de hand van ontoereikende nomenclatuur is hier absoluut geen ruimte voor innovatie. Dit maakt dat de thuisverpleegkundigen onvoldoende kansen krijgen om mee in de innovatie te stappen. Er dienen budgetten vrijgemaakt worden om innovatie te stimuleren.

Afstand nemen van oude nomenclatuur en voorlopige maatregelen invoeren
De financiering voor thuisverpleegkundigen is gebaseerd op verouderde nomenclatuur. Deze nomenclatuur vertoont tekortkomingen op verschillende vlakken. Er is onder andere geen vergoeding voor alle verpleegkundige B1 en B2 handelingen, het preventieve luik, de kwaliteit van zorg, het afbouwen van zorgen, ect.
Nieuwere zorgen, gespecialiseerde zorgen kunnen daardoor thuis niet uitgevoerd worden. Daarenboven is er geen ruimte voor het steeds belangrijker worden van multidisciplinair en interdisciplinair samenwerken. De huidige financiering is gebaseerd op “ziektezorg” in plaats van op “gezondheidszorg”.
VBZV ijvert voor enkele voorlopige maatregelen die nodig zijn voor een rechtvaardige financiering in de thuisverpleging zolang er geen afstand wordt gedaan van de oude nomenclatuur.
  • Overstappen van Katz-schaal naar BelRAI
  • Extra financiering voor nachtbezoeken en bezoeken op uitzonderlijke uren
  • Invoeren van weekendtarief voor een MPI
  • Het budget dat overblijft van onderschrijding inzetten voor een verhoging van de basisverstrekking, het dagplafond, T7 en forfait A
  • Herziening van sommige cumulregels
Elke zinnige aanpassing van het honoreringssysteem is afhankelijk van de realisatie van degelijke (praktijk)registratie. We vragen ook de vrijmaking van de eerder toegewezen budgetten inzake de studie van de herfinanciering van de sector thuisverpleging.

Controles onder de vorm van een audit
VBZV ijvert voor een hervorming van de hedendaagse controles door de mutualiteiten. Er is nood aan een onafhankelijk orgaan dat de controles uitvoert onder de vorm van een audit. Dit met een duidelijke en niet interpretatieve reglementering.
Sluiten