Gezamenlijk persbericht VBZV - Domus Medica - VAS - 11/04/2022

Menu

Huisartsen en verpleegkundigen vernamen via het Belgisch Staatsblad van 11 maart jl. de wet van 28 februari 2022 die apothekers toelaat vaccinaties toe te dienen. Hoewel deze aanpak initieel door minister Vandenbroucke in volle coronacrisis werd geopperd, om zo huisartsen te kunnen ontlasten en sneller en laagdrempeliger de vaccinatiegraad te verhogen, is het overduidelijk dat er op dit moment nog steeds geen enkele behoefte is aan een dergelijke regeling.

Voor de huisartsen en de zelfstandige verpleegkundigen is dit opnieuw een ontkenning van hun professionaliteit en rol. Nochtans leeft de overtuiging dat er enkel samen met alle zorgverleners, dus ook de apothekers, tot de best mogelijke regeling gekomen kan worden die zowel de patiënt als de sector ten goede komt. We hebben op geen enkel moment en op geen enkel niveau een uitnodiging ontvangen van de apothekers om in dialoog te gaan omtrent het onderwerp.

Bezorgdheden vanuit de zorgverleners

De standpunten van de huisartsenverenigingen Domus Medica en Artsensyndicaat VAS en de vereniging van zelfstandige verpleegkundigen VBZV blijven onveranderd omtrent het vaccineren door apothekers. Het is en blijft een inbreuk op WUG inzake het uitvoeren van geneeskundige en verpleegkundige activiteiten. De WUG, wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen wordt met de voeten getreden. Het nu hebben over voorwaarden om veilig vaccinaties uit te voeren door apothekers mag zelfs niet aan de orde zijn want dit is reeds een brug te ver. De twee open brieven aan minister Vandenbroucke en premier De Croo bleven onbeantwoord. Ook de voorstellen om tot een efficiënte samenwerking te komen met alle actoren viel in dovemans oren.

Wij betreuren evenzeer dat er geen rekening gehouden werd met de argumenten die wij eerder al aanbrachten. Centraal daarin staat dat het niet enkel kan gaan over extra werk voor apothekers, maar wel over het algemeen belang van de patiënt. Artsen en verpleegkundigen zijn hiervoor specifiek opgeleid, volgen bijscholing en kunnen terugvallen op heel wat ervaring onder collega’s. Zo kunnen zij de best mogelijke omkadering voorzien met de nodige opvolging. Een apotheek is daar niet de geschikte, veilige omgeving voor. Dit laatste werd trouwens door de Raad van State bevestigd als opmerking bij het wetsontwerp.

Bevestiging vanuit het werkveld

Uit een recente bevraging van de VBZV-leden bleek dat 96 % tegenstander is om vaccinatie door apothekers te laten uitvoeren. Bovendien vindt ook 95% dat het om een uitholling van het beroep gaat en een miskenning van vaardigheden inhoudt van verpleegkundigen. Deze resultaten zijn gelijklopend met enquêtes die huisartsenverenigingen Domus Medica en VAS bij hun leden hebben uitgevoerd.

Rol en verantwoordelijkheid

VBZV, Domus Medica en VAS zijn alle drie vragende partij dat de verschillende zorgverleners in hun specificiteit worden erkend. Hierbij is het belangrijk dat er een goed samenspel is tussen huisarts, verpleegkundige en apotheker, waarbij elke partij de nodige expertise inbrengt. Ieder heeft zijn deelexpertise op het terrein. We dienen dit wederzijds te respecteren. Inzicht, kennis en vaardigheden van de arts, de verpleegkundige en de apotheker waarborgen de veiligheid van zorg aan de patiënt. Een lopend proefproject in Genk kan al bemoedigende eerste resultaten voorleggen. De verpleegkundigen en huisartsen zijn in elk geval bereid hun verantwoordelijkheid hierin op te nemen en zo de sector, die het nu al niet makkelijk heeft, op een positieve manier te laten ontwikkelen.

Samen sterker

De uiteindelijke doelstelling is veiligheid en kwaliteit van zorg voor de patiënt waarborgen. Dit kan enkel vanuit een samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners, met respect voor elkaars rol en expertise op het werkveld. De complementariteit van de zorgverleners zorgt er ook voor dat er controle en waakzaamheid is ten opzichte van elkaar en van de medische handelingen die ze samen stellen. Vereende krachten zijn bovendien ook essentieel om in overleg met de overheid tot de best mogelijke werkomstandigheden te komen. Het is dan ook jammer dat sommige zorgverleners dit onvoldoende beseffen en liever op eigen houtje initiatieven nemen, die noch de patiënt, noch de sector ten goede komen. Meer nog, de perceptie van een sector die verdeeld is, creëert weinig vertrouwen bij zowel de patiënt als bij de beleidsmakers.

Inzetten op samenwerking

Huisartsen en verpleegkundigen gaan nu samen inzetten op toekomstige vaccinatiestrategie rond de seizoensgebonden griepvaccinatie.

We bekijken samen hoe we projecten kunnen organiseren in de verschillende provincies met het oog op georganiseerde vaccinatiemomenten op regionaal en/of lokaal niveau.

Deze laagdrempelige werkwijze benadert de setting van de COVID-vaccinatiecentra en heeft als doel de vaccinatiegraad te verhogen bij de bevolking.

In de rand willen we, artsen en verpleegkundigen meegeven dat met respect voor de WUG, wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, we niet zullen toelaten dat combinatievaccins (COVID-19 in combinatie met het griepvaccin) kunnen en mogen toegediend worden door de apothekers.

VBZV DOMUS MEDICA VAS

***********************************************************************

Vorige persberichten/open brieven:

Domus Medica: Domus Medica vindt covid-19 vaccinatie door apothekers geen goed idee (15/2/2022)
BVAS: Grote meerderheid artsen tegen vaccinatie door apothekers (25/01/2022)
VBZV - Vaccinatie is meer dan een spuitje zetten (05/11/2021)

Sluiten