Lijst van activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren (ADL)

Menu

Het doel bestaat erin om het mogelijk te maken dat bepaalde activiteiten binnen de gezondheidszorg niet langer voorbehouden zijn aan gezondheidszorgbeoefenaars en dus ook op een legale manier uitgevoerd kunnen worden door niet-gezondheidszorgbeoefenaars.

  

Onder "activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren" wordt de hulp verstaan die geboden wordt in het kader van essentiële activiteiten van het dagelijkse leven die de persoon, als gevolg van zijn leeftijd of een fysieke of psychologische beperking, niet (meer) zelf kan uitvoerenHet gaat over activiteiten die, hoewel ze behoren tot de gezondheidszorg, ook door een niet-gezondheidszorgbeoefenaar mogen worden uitgevoerd.

De activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren, mogen enkel worden uitgeoefend mits de begunstigde van de hulp of zijn wettelijke vertegenwoordiger daarmee instemt.

De activiteiten behorende tot het dagelijkse leven kunnen worden uitgevoerd door elke burger. Bijgevolg zijn bij de huidige stand van zaken van de regelgeving, de regelgevende teksten die van toepassing zijn op de relatie tussen een patiënt en een gezondheidszorgbeoefenaar niet van toepassing. We denken hierbij aan de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt of de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Niettegenstaande heeft de burger, net als alle burgers, bepaalde verplichtingen en mag men niet alles doen.

Zo spreekt het voor zich dat wanneer door een verslechtering van de gezondheidstoestand van de persoon er contact nodig is met een gezondheidszorgbeoefenaar of wanneer één of meerdere waarschuwingscriteria optreden die door een gezondheidszorgbeoefenaar zijn aangegeven, aan een bevoegd gezondheidszorgbeoefenaar gevraagd wordt of de activiteit nog kan worden uitgevoerd door een niet gezondheidszorgbeoefenaar.

Het is een kwestie van voorzichtig en zorgvuldig handelen, zoals elke burger verplicht is te doen. De persoon die een activiteit behorende tot het dagelijks leven uitvoert, is onderworpen aan de gemeenrechtelijke regels voor wat betreft het respect voor de menselijke waardigheid, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, en respect voor de fysieke en morele integriteit van individuen. Het ontwerpbesluit bepaalt ook dat activiteiten alleen mogen worden uitgevoerd met toestemming van de begunstigde of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Als er op deze gebieden een overtreding wordt begaan, zijn de regels van het gemeen recht van toepassing, afhankelijk van de overtreding of fout die is begaan.

Aangezien het gaat over gezondheidsgerelateerde activiteiten, is de persoon die een activiteit van het dagelijks leven uitvoert verplicht om de regels inzake discretie en respect voor privacy na te leven, zelfs wanneer artikel 458 van het Strafwetboek, dat het beroepsgeheim vastlegt, niet van toepassing is.

 

Lijst van activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren

Hygiëne

  • Hygiënische zorgen bij personen met ADL-dysfunctie.
  • Dagelijkse zorg aan een geheeld stoma zonder wondzorg.

Voeding

  • Vocht- en voedseltoediening bij personen zonder slikstoornissen langs orale weg helpen verrichten.

Activiteiten

  • Meting van de parameters behorende tot een beperkt aantal biologische functiestelsels: temperatuur, hartslag, bloeddruk, gewicht, saturatie, meting van glycemie door capillaire bloedafname (enkel bij gestabiliseerde diabetici).
  • Het spoelen van neus, ogen en oren.
  • Therapeutische baden, warmte-en koudetherapie.
  • Verwijderen van losse vreemde voorwerpen uit het oog (Zodra bijv. metaal- of glassplinters dreigen letsels te veroorzaken in het weefsel dient de patiënt doorverwezen naar aangepaste (medische) hulp.)

Medicamenteuze toedieningen

  • Toedienen van medicatie met uitzondering van opioïden via volgende toedieningswegen:

oraal (inbegrepen inhalatie)

rectaal

vaginaal

oog- oorindruppeling

percutane, Transdermale weg - bv. aanbrengen van zalven en crèmes, patches.

 

overeenkomstig de instructies in de bijsluiter van het geneesmiddel of de instructies van de apotheker of van de voorschrijvende arts.

De arts evalueert of er nood is aan een individueel toedieningssysteem dat klaargemaakt en gepersonaliseerd wordt door een verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, een basisverpleegkundige of een apotheker om de inname van geneesmiddelen te controleren, therapietrouw te garanderen en regelmaat te bevorderen.

***
Publicatie : 2024-03-08

29 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit bepalende de lijst van activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren, alsmede de voorwaarden waaraan deze activiteiten moeten beantwoorden om als dusdanig te worden beschouwd: Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Numac : 2024001930

Sluiten