Zelfstandigen, de vergeten groep in de zorg

Menu

15/06/2022

Version française en bas

Zelfstandigen, de vergeten groep in de zorg

Zelfstandig thuisverpleegkundigen trekken, net zoals hun andere zelfstandige collega’s in de zorg, aan de alarmbel.
Krantenkoppen op 1 juni 2022: “Meer geld voor de zorgsector: premie voor gespecialiseerde verpleegkundigen, betere verloning en hogere eindejaarspremie”... maar zelfstandig verpleegkundigen blijven op hun honger zitten.

De torenhoge inflatie zorgt bij velen voor ongerustheid. Tal van artikels gaan momenteel over het al dan niet verliezen van koopkracht. Door de automatische indexering van de lonen is er echter voor werknemers in de zorg een mechanisme ingebouwd dat ervoor zorgt dat het effect van de inflatie wordt opgevangen. Hun loon stijgt evenredig mee met de levensduurte.

Typisch aan de zorg, en specifiek aan de gezondheidszorg die geregeld wordt op niveau van het RIZIV, is echter dat de prijzen van de honoraria vastgelegd worden aan het begin van elk jaar. En deze worden gebaseerd op gegevens van nog eens een aantal maanden ervoor. Dit jaar betekende dat een verhoging met 0,79%.

… ruim onvoldoende om de inflatie mee op te vangen: in de maand mei bedroeg het gemiddelde inflatiecijfer in België 8,97%. Achter dat inflatiecijfer gaat een zeer complexe werkelijkheid schuil.
Economen hebben erop gewezen dat de koopkracht in België beschermd wordt via de indexkoppeling...van de lonen. Zelfstandige zorgverstrekkers kunnen hier NIET van genieten, zij moeten het doen met de verhoging van 0,79% (weliswaar vanaf juni 2022 verhoogd met 2%). Voor hen is er geen enkel beschermingsmechanisme tegen de inflatie.

Binnen de thuisverpleging een groot probleem, mede omdat de stijgende brandstofprijzen direct impact hebben op hun kosten. De groep van zelfstandigen, die goed is voor 60% van de thuisverpleegkundigen in België, staat volledig in de kou. De enige oplossing is dat onze zelfstandig verpleegkundigen meer werken. Dit is moeilijk te verzoenen met de pogingen van onze overheden om zorg attractiever te maken. Zeker niet als we weten dat er sinds 2019 een recurrent bedrag van 48 miljoen euro is voorzien dat specifiek bedoeld is voor de zelfstandig verpleegkundigen. Dit bedrag, wat oorspronkelijk diende om meer mensen in de zorg te krijgen, blijft sindsdien onaangeroerd.

Ook voor de werkgevers in de zorg geldt een gelijkaardig probleem; van hen wordt verwacht dat ze de indexering van de lonen betalen zonder dat ze zelf hiervoor vergoed worden via de indexering van de honoraria.

Het invoeren van remgelden, waarbij patiënten bijkomend moeten betalen voor hun zorg, komt hiermee terug op de onderhandelingstafel. Het invoeren ervan zal zowel voor patiënt als voor de zorgverlener gevolgen hebben en zal zeker de administratieve last voor de verpleegkundigen niet verlagen.

Wij roepen minister Vandenbroucke dan ook op om met de zelfstandig verpleegkundigen in dialoog te gaan en af te stappen van het eenzijdig beeld van de gezondheidszorg, waarbij enkel naar oplossingen wordt gezocht voor loontrekkenden.

Met vriendelijke groeten,

Vertegenwoordigers van de zelfstandige thuisverpleging: e-Vita en KZTV

 

 

Version française

Les infirmiers indépendants, le groupe oublié des soins de santé

Les infirmiers indépendants de soins à domicile, tout comme leurs autres collègues indépendants du secteur de la santé, tirent la sonnette d'alarme.
Les gros titres du 1er juin 2022 : "Plus d'argent pour le secteur des soins : prime pour les infirmières spécialisées, meilleur salaire et prime de fin d'année plus élevée"... mais les infirmières indépendantes ne sont pas citées.

L'inflation galopante inquiète de nombreuses personnes. De nombreux articles sont actuellement écrits sur la question de savoir si les gens perdent ou non leur pouvoir d'achat. Cependant, grâce à l'indexation automatique des salaires, il existe un mécanisme intégré permettant aux employés du secteur de la santé d'amortir l'effet de l'inflation. Leur salaire augmente proportionnellement au cout de la vie.

Ce qui est typique pour les soins de santé, et plus particulièrement pour les soins de santé qui sont réglementés au niveau de l'INAMI, c'est que les prix des honoraires sont fixés au début de chaque année. Et ceux-ci sont basés sur des données de plusieurs mois auparavant. Cette année, cela a signifié une augmentation de 0,79%.

... bien en dessous du taux d'inflation : en mai, le taux d'inflation moyen en Belgique était de 8,97%. Derrière ce taux d'inflation, il y a une réalité très complexe.
Les économistes ont souligné que le pouvoir d'achat en Belgique est protégé par l'indexation des salaires. Les prestataires de soins de santé indépendants n'en bénéficient PAS, ils doivent se contenter de l'augmentation de 0,79% (bien qu'augmentée de 2% à partir de juin 2022). Pour eux, il n'existe aucun mécanisme de protection contre l'inflation.

C'est un problème majeur dans le secteur des soins à domicile, en partie parce que la hausse des prix du carburant a un impact direct sur leurs coûts. Le groupe des indépendants, qui représente 60% des infirmières à domicile en Belgique, est complètement laissé pour compte. La seule solution est que nos infirmiers indépendants travaillent davantage. Cette situation est difficile à concilier avec les tentatives de nos gouvernements de rendre les soins plus attrayants. Certainement pas quand on sait que depuis 2019, une somme récurrente de 48 millions d'euros est spécifiquement affectée aux infirmiers indépendants. Ce montant, qui servait à l'origine à faire entrer plus de personnes dans les soins, est resté inchangé depuis.

Un problème similaire s'applique aux employeurs du secteur des soins ; ils sont censés payer l'indexation des salaires sans être eux-mêmes compensés par l'indexation des frais.

L'introduction de la contribution des patients, par laquelle les patients doivent payer un supplément pour leurs soins, revient donc sur la table des négociations. Son introduction aura des conséquences tant pour les patients que pour les prestataires de soins de santé et ne réduira certainement pas la charge administrative des infirmières.

Nous demandons donc au ministre Vandenbroucke d'entamer un dialogue avec les infirmières indépendantes et d'abandonner la vision unilatérale des soins de santé, selon laquelle les solutions ne sont recherchées que pour les salariés.

Avec mes salutations distinguées
Bien à vous

Représentants des infirmiers à domicile indépendants: e-Vita et KZTV

Sluiten